Cheddleton Steam Railway Station
Cheddleton Steam Railway Station